7de dan ki-aikido, 7de dan aikido, rijksgediplomeerd leraar
3de dan ki-aikido
2de dan ki-aikido, in opleiding tot rijksgediplomeerd leraar